Tháng 3 năm 2000

T2T3T4T5T6T7CN 28 24 29 25 1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 1/2 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15/2 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 31 26 1 27 2 28
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 3

8/3
Ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày Lễ Tình yêu trắng (Valentine trắng)

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày thành lập Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ