Tháng 5 năm 2000

T2T3T4T5T6T7CN 1 27 2 28 3 29 4 1/4 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 18 15/4 19 16 20 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 30 27 31 28 1 29 2 1/5 3 2 4 3
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 5

1/5
Ngày Quốc tế Lao động

7/5
Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

18/5 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh