Tháng 8 năm 1952

T2T3T4T5T6T7CN 28 7 29 8 30 9 31 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15/6 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 1/7 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 8

Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công