Tháng 1 năm 2020

T2T3T4T5T6T7CN 30 5 31 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15/12 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25 1/1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7 1 8 2 9
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 1

1/1
Tết Dương Lịch

9/1
Ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam

17/1 23/12 âm lịch
Tết ông Công ông Táo

25/1 1/1 âm lịch
Tết Nguyên Đán