Tháng 2 năm 1935

T2T3T4T5T6T7CN 28 24 29 25 30 26 31 27 1 28 2 29 3 30 4 1/1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15 12 16 13 17 14 18 15/1 19 16 20 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 1 26 2 27 3 28
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

4/2 1/1 âm lịch
Tết Nguyên Đán

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

18/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam