Tháng 2 năm 1952

T2T3T4T5T6T7CN 28 2 29 3 30 4 31 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15/1 11 16 12 17 13 18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 1/2 26 2 27 3 28 4 29 5 1 6 2 7
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

10/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam