Tháng 1 năm 1952

T2T3T4T5T6T7CN 31 4 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15/12 12 16 13 17 14 18 15 19 16 20 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 30 27 1/1 28 2 29 3 30 4 31 5 1 6 2 7 3 8
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 1

1/1
Tết Dương Lịch

9/1
Ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam

19/1 23/12 âm lịch
Tết ông Công ông Táo

27/1 1/1 âm lịch
Tết Nguyên Đán