Tháng 2 năm 1955

T2T3T4T5T6T7CN 31 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15/1 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 1/2 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

7/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam