Tháng 2 năm 2019

T2T3T4T5T6T7CN 28 23 29 24 30 25 31 26 1 27 2 28 3 29 4 30 5 1/1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15/1 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 1 25 2 26 3 27
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

5/2 1/1 âm lịch
Tết Nguyên Đán

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

19/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam