Tháng 2 năm 2024

T2T3T4T5T6T7CN 29 19 30 20 31 21 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 1/1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15/1 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 1 21 2 22 3 23
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

2/2 23/12 âm lịch
Tết ông Công ông Táo

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

10/2 1/1 âm lịch
Tết Nguyên Đán

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

24/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam