Tháng 5 năm 1963

T2T3T4T5T6T7CN 29 6 30 7 1 8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15/4 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23 1/4 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 30 8 31 9 1 10 2 11
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 5

1/5
Ngày Quốc tế Lao động

7/5
Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

8/5 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh