Tháng 5 năm 1995

T2T3T4T5T6T7CN 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15/4 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 1/5 30 2 31 3 1 4 2 5 3 6 4 7
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 5

1/5
Ngày Quốc tế Lao động

7/5
Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

14/5 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh