Tháng 8 năm 2019

T2T3T4T5T6T7CN 29 27 30 28 31 29 1 1/7 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15/7 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 1/8 31 2 1 3
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 8

Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

15/8 15/7 âm lịch
Lễ Vu Lan

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công