Tháng 3 năm 1940

T2T3T4T5T6T7CN 26 19 27 20 28 21 29 22 1 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9 1/2 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15/2 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 30 22 31 23
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 3

8/3
Ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày Lễ Tình yêu trắng (Valentine trắng)

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày thành lập Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ