Tháng 5 năm 1992

T2T3T4T5T6T7CN 27 25 28 26 29 27 30 28 1 29 2 30 3 1/4 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 7 10 8 11 9 12 10 13 11 14 12 15 13 16 14 17 15/4 18 16 19 17 20 18 21 19 22 20 23 21 24 22 25 23 26 24 27 25 28 26 29 27 30 28 31 29
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 5

1/5
Ngày Quốc tế Lao động

7/5
Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

17/5 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh