Tháng 4 năm 2019

T2T3T4T5T6T7CN 1 27 2 28 3 29 4 30 5 1/3 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15/3 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 1 27 2 28 3 29 4 30 5 1/4
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

7/4 3/3 âm lịch
Tết Hàn thực (ngày bánh trôi bánh chay)

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

14/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước