Tháng 1 năm 1960

T2T3T4T5T6T7CN 27 28 28 29 29 30 30 1/12 1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 8 7 9 8 10 9 11 10 12 11 13 12 14 13 15/12 14 16 15 17 16 18 17 19 18 20 19 21 20 22 21 23 22 24 23 25 24 26 25 27 26 28 27 29 28 1/1 29 2 30 3 31 4
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 1

1/1
Tết Dương Lịch

9/1
Ngày Học sinh Sinh viên Việt Nam

21/1 23/12 âm lịch
Tết ông Công ông Táo

28/1 1/1 âm lịch
Tết Nguyên Đán