Tháng 2 năm 1960

T2T3T4T5T6T7CN 1 5 2 6 3 7 4 8 5 9 6 10 7 11 8 12 9 13 10 14 11 15/1 12 16 13 17 14 18 15 19 16 20 17 21 18 22 19 23 20 24 21 25 22 26 23 27 24 28 25 29 26 30 27 1/2 28 2 29 3 1 4 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

11/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam