Tháng 5 năm 1928

T2T3T4T5T6T7CN 30 11 1 12 2 13 3 14 4 15/3 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 1/4 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 30 12 31 13 1 14 2 15/4 3 16
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 5

1/5
Ngày Quốc tế Lao động

7/5
Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh