Tháng 2 năm 1926

T2T3T4T5T6T7CN 1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 30 13 1/1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15/1 28 16
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

5/2 23/12 âm lịch
Tết ông Công ông Táo

13/2 1/1 âm lịch
Tết Nguyên Đán

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam

27/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)