Tháng 5 năm 1929

T2T3T4T5T6T7CN 29 20 30 21 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 1/4 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15/4 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 30 22 31 23 1 24 2 25
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 5

1/5
Ngày Quốc tế Lao động

7/5
Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

23/5 15/4 âm lịch
Lễ Tam Hợp (Vesak)