Tháng 4 năm 1929

T2T3T4T5T6T7CN 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 30 10 1/3 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15/3 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21 1 22 2 23 3 24 4 25 5 26
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 4

1/4
Ngày Cá tháng Tư

12/4 3/3 âm lịch
Tết Hàn thực (ngày bánh trôi bánh chay)

Ngày Lễ Tình yêu đen (Valentine đen)

19/4 10/3 âm lịch
Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước