Tháng 8 năm 1960

T2T3T4T5T6T7CN 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15/6 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 1/7 23 2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9 31 10 1 11 2 12 3 13 4 14
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 8

Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công