Tháng 3 năm 1929

T2T3T4T5T6T7CN 25 16 26 17 27 18 28 19 1 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 1/2 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15/2 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20 31 21
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 3

8/3
Ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày Lễ Tình yêu trắng (Valentine trắng)

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày thành lập Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ