Tháng 2 năm 1928

T2T3T4T5T6T7CN 30 8 31 9 1 10 2 11 3 12 4 13 5 14 6 15/1 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12 21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19 28 20 29 21 1/2 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27 7 28 8 29 9 1 10 2 11 3 12 4 13
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 2

3/2
Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

6/2 15/1 âm lịch
Tết Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng)

Ngày Lễ Tình yêu (Valentine)

Ngày Thầy thuốc Việt Nam