Tháng 8 năm 1929

T2T3T4T5T6T7CN 29 23 30 24 31 25 1 26 2 27 3 28 4 29 5 1/7 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6 11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13 18 14 19 15/7 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20 25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 31 27 1 28
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 8

Ngày vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công

19/8 15/7 âm lịch
Lễ Vu Lan