Tháng 3 năm 1925

T2T3T4T5T6T7CN 23 1/2 24 2 25 3 26 4 27 5 28 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7 13 8 14 9 15/2 10 16 11 17 12 18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 1/3 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 30 7 31 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13
Tháng
năm

Những ngày đặc biệt trong tháng 3

8/3
Ngày Quốc tế Phụ nữ

Ngày Lễ Tình yêu trắng (Valentine trắng)

Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

26/3 3/3 âm lịch
Tết Hàn thực (ngày bánh trôi bánh chay)

Ngày thành lập Lực Lượng Dân Quân Tự Vệ